česky / deutsch


Zapomenuté uživatelské jméno?
pondělí, 27 květen 2013 17:34

Stanovy Golf Clubu Františkovy Lázně z.s.

napsal

 

STANOVY GOLF CLUB FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

1) Zřízení, název a sídlo Golf Club Františkovy Lázně

1.1 Golf Club Františkovy Lázně (dále jen GCFRL) je právnickou osobou založenou dle ust. zák. č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Byl zřízen jako zájmové sdružení fyzických a právnických osob se zájmem o provozování golfového sportu. GCFRL nemá žádné vlastní obchodní cíle a zájmy a sleduje výhradně a výlučně všeobecně prospěšné účely v souladu s činností GCFRL.
1.2 Název sdružení zní – Golf Club Františkovy Lázně; Mezinárodní ekvivalent názvu je: Golf Club Franzensbad
1.3 Sídlo sdružení – Ovčín čp. 183, 35132 Hazlov
1.4 Znak sdružení – příloha
1.5 Domovské hřiště – golfové hřiště
Domovským hřištěm GCFRL je golfové hřiště v Hazlově – Ovčíně nedaleko Františkových Lázní.

2) Poslání a cíle GCFRL

Posláním a cílem GCFRL je
2.1 Rozvoj a propagace golfového sportu jako prostředku aktivního odpočinku
2.2 Vytvářet podmínky pro organizování sportovní činnosti (zejména golfové) na všech výkonnostních úrovních a ve všech hráčských kategoriích. Zajišťovat podmínky pro zvyšování sportovní úrovně hráčů golfu
2.3 Poskytování služeb členům a nečlenům GCFRL v oblasti výuky, vzdělávací a poradenská činnost, propagační a reklamní činnost, a to vše v souvislosti s golfovým sportem.
2.4 Zastupování zájmů GCFRL a jeho členů ve vztahu k úřadům a organizacím na všech úrovních i v České golfové federaci a v jiných svazech
2.5 Podpora a rozvíjení mezinárodních styků a aktivit
2.6 Chránit přírodu, krajinu a životní prostředí. Chránit krajinný ráz urbanizované i neurbanizované krajiny.
Proti rozhodnutí prezídia má vyloučený člen právo podat odvolání prezídiu ve lhůtě jednoho měsíce od obdržení rozhodnutí o vyloučení. Prezídium musí odvolání předložit příští členské schůzi k rozhodnutí. Až do rozhodnutí členské schůze jsou práva vyloučeného pozastavena. O rozhodnutí členské schůze je člen informován doporučeným dopisem.
Osoba, která vystoupila z GCFRL nebo byla vyloučena, nemá majetkové nároky ani žádné další nároky a práva vůči GCFRL.

3) Členství v GCFRL

3.1 Druhy členství:
3.1.1 Řádné – Řádnými členy jsou fyzické osoby od dokončeného 18. roku věku, pokud nepatří mezi mimořádné členy;
3.1.2 Skupinové – Skupinovými členy jsou právnické osoby;
3.1.3 Mimořádné – Mimořádnými členy jsou
a) fyzické a právnické osoby a společnosti, které podporují cíle klubu, aniž by provozovaly golfový sport na zařízení GCFRL (podporující členové)
b) mladiství do 18 let (junioři)
c) osoby mladší 27 let, pokud se ještě vzdělávají (studující členové).
Rozhodnutí o těchto členstvích přísluší prezídiu.
3.1.4 Čestné – Čestnými členy jsou osoby, které se obzvlášť zasloužily o klub nebo o golf obecně. Čestné členství uděluje na návrh prezídia členská schůze.
3.2. Získání členství v GCFRL
3.2.1 Řádným členem GCFRL se může stát každá osoba starší 18 let, která projeví zájem o členství, která podáním přihlášky vysloví souhlas se stanovami a cíly GCFRL, a která se zaváže dodržovat stanovy, usnesení členských schůzí GCFRL, zásady sportovní a golfové etiky a která uhradí stanovený poplatek. O termínu přijetí za řádného člena GCFRL rozhoduje prezidium. Pokud prezidium hlasuje proti přijetí, musí do zápisu uvést zdůvodnění svého hlasování. Odmítnutý žadatel o členství má právo se odvolat k nejbližší členské schůzi, na kterou bude tento nepřijatý uchazeč písemně pozván.
3.3 Členské příspěvky
Členská schůze na návrh prezídia schvaluje příspěvkový řád. Příspěvkový řád určuje druhy a výši jednotlivých členských příspěvků a poplatků. Podoba příspěvku může být pro jednotlivá členství různá. Roční příspěvky jsou splatné vždy do 28. února uvedeného kalendářního roku. Pokud se vstup do GCFRL uskuteční do 30. června příslušného roku, je třeba zaplatit celý roční příspěvek, jinak polovinu příspěvku. Čestní členové jsou osvobozeni od příspěvkové povinnosti.
3.4 Práva členů
Každý člen má podle Stanov a na základě usnesení vycházejících ze Stanov a v souladu s uzavřenou smlouvou o užívání golfového resortu právo:
-          používat hřiště a golfová zařízení v areálu hřiště
-          zúčastňovat se sportovního, kulturního a společenského života v rámci klubu
-          volit a být volen do orgánů Klubu
-          účastnit se členské schůze GCFRL. Každý řádný člen – fyzická osoba disponuje při hlasování jedním hlasem.
-          uplatňovat a prosazovat své názory na činnost Klubu
-          požadovat od orgánů Klubu informace o činnosti Klubu
-          v případě sportovních a morálních kvalit reprezentovat klub na základě nominace STK 
3.5 Povinnosti členů
Všichni členové podléhají Stanovám GCFRL a uznávají hrací podmínky ČGF. Jsou povinni včas platit všechny příspěvky a poplatky, plnit usnesení a nařízení přijatá orgány klubu. To platí především pro všechna usnesení a nařízení, která se týkají používání golfového hřiště a doplňkových zařízení. Při využívání hřiště a majetku patřícího majiteli hřiště jsou členové povinni tento užívat v souladu a v mezích s uzavřenou smlouvou o užívání golfového resortu. Podmínkou pro vydání roční členské karty je zaplacení všech členských a hracích poplatků dle příspěvkového řádu. 
3.6. Ukončení členství
3.6.1 Členství končí vystoupením z GCFRL doporučeným dopisem adresovaným prezídiu. Členství končí dnem následujícím po dni doručení, pokud v tomto dopisu není uvedeno jiné pozdější datum.
3.6.2 Vyloučením z GCFRL
Člen může být pro závazné důvody usnesením prezídia vyloučen. Závažným důvodem je:
3.6.2.1 Když člen přes písemné napomenutí porušuje nadále Stanovy, usnesení vycházející ze Stanov nebo porušuje zájmy GCFRL jiným způsobem (např. svým chováním škodí GCFRL)
3.6.2.2 Když člen zůstane pozadu s platební povinností vůči GCFRL déle než dva měsíce
3.6.2.3 Když člen poruší zvláště hrubým způsobem golfová pravidla nebo etiketu
Před rozhodnutím o vyloučení je vylučovanému dána příležitost k zaujetí stanoviska; vyloučení je mu oznámeno doporučeným dopisem s udáním důvodů. Proti rozhodnutí prezídia má vyloučený člen právo podat odvolání prezídiu ve lhůtě jednoho měsíce od obdržení rozhodnutí o vyloučení. Prezídium musí odvolání předložit příští členské schůzi k rozhodnutí. Až do rozhodnutí členské schůze jsou práva vyloučeného pozastavena. O rozhodnutí členské schůze je člen informován doporučeným dopisem.
Osoba, která vystoupila z GCFRL nebo byla vyloučena, nemá majetkové nároky ani žádné další nároky a práva vůči GCFRL.
3.6.3 Úmrtím

4) Orgány GCFRL

Orgány GCFRL jsou:
- prezídium
- členská schůze
- sportovnětechnická komise
- revizní a smírčí komise
4.1 Prezídium
Prezídium se skládá z pěti osob – prezidenta, viceprezidenta, předsedy STK, hospodáře a člena prezídia. Ti jsou voleni na období tří let členskou schůzí GCFRL.
V případě, že některý ze zvolených členů prezidia v průběhu volebního období odstoupí písemně ze své funkce, je prezidium oprávněno kooptovat z řad členské základny GCFRL náhradního člena prezidia. Takto kooptovaný člen bude zastávat funkci za člena, kterého nahradil. Pokud však odstoupí prezident, nebo viceprezident, potom kooptovaný člen bude zastávat funkci řádného člena. Pravomoci prezidenta, nebo viceprezidenta bude zastávat prezidiem zvolený člen prezídia. Na nejbližší členské schůzi požádá prezídium o řádné dovolení členů prezídia. Ke dni pořádání členské schůze zaniká mandát kooptovaného člena v prezídiu.
Pokud poklesne počet členskou schůzí zvolených členů prezídia pod 3 členy, je prezident povinen, nebo zbylí členové prezidia jsou povinni, do 60 dnů svolat mimořádnou členskou schůzi, na které proběhne volba nového prezidia.
Prezídium řídí činnost klubu mezi jednotlivými členskými schůzemi. Provádí usnesení členské schůze a vykonává na vlastní zodpovědnost všechna opatření a rozhodnutí příslušející GCFRL, pokud Stanovy neurčují jinak.
Výkon činnosti v prezídiu je čestnou funkcí.
 
4.1.1. Prezident je představitelem GCFRL. Do jeho pravomocí patří zejména:
-          zastupování GCFRL v intencích rozhodnutí členské schůze, popřípadě prezídia,
-          řídí činnost prezidia GCFRL
-          přenáší své pravomoci na ostatní členy prezidia CGFRL
-          vystupuje spolu s ostatními členy prezidia CGFRL jako statutární zástupce CGFRL
4.1.2. Viceprezident CGFRL zastupuje prezidenta GCFRL podle potřeby v celém rozsahu jeho pravomocí.
4.1.3. Hospodář je zodpovědný zejména za:
-          přípravu rozpočtu GCFRL a kontrolu jeho čerpání v souladu s jeho předpisy,
-          plnění případných daňových povinností GCFRL,
-          vedení finančních a materiálních evidencí CGFRL,
-          kontrolu plnění příspěvkových povinností členů
4.2 Členská schůze
4.2.1 Řádná členská schůze se svolává nejméně jedenkrát ročně a to nejpozději do konce měsíce října. Mimořádné členské schůze svolává prezídium, když to vyžadují potřeby GCFRL nebo když nejméně 20% všech řádných členů písemně požaduje svolání členské schůze s určitým programem.
4.2.2 Členská chůze se svolává pozvánkou odeslanou nejméně čtyři týdny před termínem schůze. Lhůta začíná dnem následujícím po odeslání. Za odeslanou se považuje pozvánka předaná držiteli poštovní licence je-li adresována na adresu, která byla GCFRL naposledy písemně oznámena, nebo odeslaná prostřednictvím elektronické komunikace na elektronickou adresu, která byla GCFRL naposledy písemně oznámena. Pozvánky musí být nejméně čtyři týdny zveřejněna na oficiálních webových stránkách klubu. Pozvánka musí obsahovat místo konání, dobu konání a program. Žádosti členů na doplnění programu musí být prezídiu předloženy nejlépe písemně nejpozději před hlasováním o programu schůze. O zařazení do programu rozhodne členská schůze.
4.2.3 Členskou schůzi řídí prezident, nemůže-li, pak viceprezident, případně členskou schůzí zvolený řídící členské schůze. Členská schůze je usnášeníschopná, jestliže je přítomno nejméně 30% všech řádných členů.
Nesejde-li se do 30 minut od hodiny na kterou byla členská schůze svolána takový počet členů, aby byla členská schůze usnášení schopná, bude řádná schůze ukončena a na dobu 1 hodiny po začátku původní členské schůze bude svolána náhradní členská schůze, která bude usnášení schopná bez ohledu na počet přítomný členů. Na takto svolané náhradní schůzi je možné projednat jen body obsažené v programu jednání uvedeném v pozvánce na řádnou členskou schůzi. Právo hlasovat na řádné, náhradní i mimořádné členské schůzi mají jen řádní členové a čestní členové. K výkonu hlasovacího práva může být písemně zplnomocněn jiný člen. Zplnomocnění je třeba udělovat na každou členskou schůzi zvlášť. Udělená plná moc je platná i pro náhradní členskou schůzi, pokud se tato koná ve stejný kalendářní den. Jeden člen může zastupovat na základě plné moci maximálně 3 další členy.
4.2.4 Usnesení členské schůze jsou přijímána prostou většinou odevzdaných hlasů, pokud tyto Stanovy nebo zákon nepředepisují jinou většinu. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího. Způsob hlasování určuje volební řád, který se schvaluje na začátku členské schůze. Návrh volebního řádu je součástí pozvánky.
4.2.5 Členská schůze zejména
- Schvaluje výroční zprávu prezídia
- Schvaluje účetní uzávěrku uplynulého roku
- Schvaluje zprávu revizní komise
- Volí revizní komisi
- Projednává odvolání členů proti jejich vyloučení
- Projednává záležitosti, které jsou členské schůzi předkládány prezídiem.
- Schvaluje rozpočet a plnění schváleného rozpočtu.
4.2.6 O průběhu členské schůze se vede zápis, který podepisuje předsedající schůze a zvolený ověřovatel zápisu.
4.3 Sportovně technická komise (STK)
4.3.1 Sportovně technická komise se skládá ze tří aktivních nebo zkušených hráčů golfu. Předsedy STK a dvou členů. Ti jsou s výjimkou předsedy STK jmenováni a odvoláváni na návrh předsedy STK prezídiem. Předsedu STK volí členská schůze.
4.3.2 Úkoly sportovnětechnické komise:
a) Starat se o sportovní část GC
b) Pořádat a organizovat turnaje
c) Vést handicapovou listinu členů GC
d) Dbát na dodržování golfových pravidel a etikety
e) Sestavovat družstva a pořádat srovnávací nebo přátelské soutěže
f) Podporovat ve spolupráci s prezídiem děti a mládež
g) Současně je sportovnětechnická komise činná spolu s prezídiem jako disciplinární komise při porušování pravidel a etikety
4.4 Revizní komise
4.4.1 Členská schůze volí vždy dva účetní (pokladní) revizory a jednoho náhradníka na dobu dvou let.
4.4.2 Účetní revizoři podávají o výsledcích svých kontrol zprávy řádné členské schůzi.

5) Hospodaření GCFRL

5.1. GCFRL hospodaří jako právnická osob se samostatnou právní subjektivitou podle schváleného rozpočtu a se zodpovědností za své závazky. Rozpočtové příjmy představují členské příspěvky, sponzorské příspěvky a dary a výnosy ze sportovních soutěží.
5.2 GCFRL vyřizuje své daňové a poplatkové povinnosti samostatně.
5.3 Účetním rokem je kalendářní rok.
5.4 Prostředky GCFRL smějí být použity jen k účelům odpovídajícím Stanovám. Členové nemají nárok na žádné mimořádné dotace z GCFRL.

6) Podepisování a jednání za GCFRL

6.1 Podepisování a jednání za GCFRL
Za GCFRL podepisuje a jedná ve všech záležitostech prezident GCFRL spolu s viceprezidentem nebo viceprezident spolu s hospodářem GCFRL.
6.2 Prezident nebo viceprezident GCFRL může v konkrétní záležitosti písemnou plnou mocí zplnomocnit jinou fyzickou nebo právnickou osobu k podepisování a jednání za GCFRL.

7) Změny Stanov

7.1 O změnách Stanov rozhoduje členská schůze GCFRL minimálně 75% většinou hlasů všech přítomných členů oprávněných hlasovat.
7.2 Každou změnu ve Stanovách hlásí GCFRL písemně ministerstvu vnitra do 15 dnů ode dne schválení a připojí text změny ve dvou vyhotoveních. 

8) Ručení

GCFRL neručí svým členům za:
8.1 Úrazy a škody, které utrpí nebo si způsobí při výkonu své sportovní činnosti
8.2 Za předměty ztracené nebo poškozené v areálu nebo v GCFRL. 

9) Likvidace GCFRL

9.1 O likvidaci GCFRL může rozhodnout jen mimořádná členská schůze svolaná zvlášť k tomuto účelu pozvánkou rozeslanou minimálně dva měsíce před termínem konání. Tato schůze schvaluje i likvidátora.
9.2 K rozhodnutí o likvidaci GCFRL je zapotřebí 90% většiny hlasů všech přítomných členů s hlasovacím právem. 

10) Závěrečná ustanovení

10.1 Jsou-li nebo stanou-li se některá ustanovení těchto Stanov neúčinnými, není tím dotčena účinnost Stanov v ostatních částech.
10.2 Neúčinné ustanovení je třeba nahradit účinným ustanovením, které se co možná nejvíce blíží obsahu neúčinného ustanovení
10.3 Lhůty, které započaly běžet dle předchozího znění stanov uplynou dle znění stanov platného na začátku běhu lhůty.
10.2 Tyto stanovy jsou platné dnem schválení členskou schůzí, a účinné od 1.1.2013.
přečteno 4956 ×